Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kvalitet och miljö

Flera av våra kunder ställer krav på att Grolls, som leverantör skall arbeta aktivt med miljöfrågor. Med utgångspunkt från detta och de uppenbara miljöproblemen, vill vi bedriva vår affärsverksamhet och samtidigt minska miljöpåverkan från den.

För att styra och organisera vårt miljöarbete har vi infört ett s k miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Vårt miljöarbete är tredjepartscertifierat sedan 2003. Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Riktlinjerna i policyn konkretiseras i våra rutiner och aktiviteter.

En gång om året görs en miljörevision för att följa upp miljöbelastningen från våra processer och produkter. Utifrån resultat av revisionen beslutas vårt miljöprogram. Miljöprogrammet innehåller våra miljömål, projektansvarig och tidplan för att nå målen. Miljöprogrammet följs fortlöpande upp. Huvuddelen av vår personal har genomgått grundläggande miljöutbildning för att få insikt miljöfrågornas betydelse för verksamheten.

Kvalitets- och miljöpolicy

Grolls AB utvecklar yrkeskläder och förser marknaden med yrkeskläder och personlig skyddsutrustning. Det är viktigt för Grolls AB är att uthålligt kommunicera ett tydligt budskap till våra kunder. Detta budskap är företaget, dess produkter, vad det står för och vad kunderna har rätt att förvänta sig:

 • Vårt företag skall framstå som ett uttryck för kvalitet i total mening.

 • Grolls AB arbetar som en god samhällsmedborgare för en miljömässigt uthållig verksamhet. Vi tar ett aktivt ansvar för våra produkter. Vi skall följa alla gällande lagar, förordningar och andra regler.

 • Genom vårt kvalitets- och miljösystem skall vi säkerställa rätt kvalitet på de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Företagsledningen ansvarar för att det finns tillgängliga resurser för att utveckla och underhålla kvalitets- och miljösystemet.

 • Det är väsentligt att vi redan i produktutvecklingsfasen väljer konkurrenskraftiga material och produkter för att minska miljöbelastning i enlighet myndighetsdirektiv, samt ställer relevanta miljökrav på våra underleverantörer och följer upp deras insats. Vi skall verka förebyggande och systematiskt för att minska den miljöpåverkan som kan uppkomma vid produktion, förpackning, distribution, användning och sluthantering av våra produkter.

 • I vårt interna kvalitets- och miljöarbete skall vi styra mot mätbara mål. Målen följs upp och revideras för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

 • Medarbetarnas kompetens, trivsel och engagemang är en förutsättning för vår framgång.

Socialt ansvar

Grolls AB är måna om människa och miljö i hela produktions- och distributionskedjan av våra produkter. Vi arbetar för att produktionen av våra arbetsplagg och andra produkter sker under tillfredsställande förhållanden. 2008 blev Grolls AB medlem i BSCI – Business Social Compliance Initiative, en grupp av europeiska företag som tillsammans arbetar för socialt ansvarstagande.

Uppförandekoden, som är gemensam, bygger på ILO:s konventioner för skydd av arbetares rättigheter, FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Följande huvudområden ingår:

 • Rätt till facklig anslutning och till kollektiv förhandling

 • Förbud mot diskriminering

 • Förbud mot barnarbete samt särskilt skydd för unga arbetare

 • Förbud mot tvångsarbete

 • Lön och ersättning

 • Arbetstid

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

 • Miljö och säkerhet

 • Införande av socialt ansvarstagande

 • Motverka mutor och korruption

Vill du veta mer om BSCI:s arbetssätt och uppförandekod? Läs på BSCI:s hemsida för mer information: BSCI:s hemsida

Grolls miljöpåverkan

Företagets huvudsakliga miljöpåverkan är våra produkter efter kundens förbrukning och transporter av råmaterial och färdiga varor. Grolls förser marknaden med en stor mängd produkter varje år. Efter förbrukning blir dessa produkter så småningom avfall. Då är det viktigt att våra produkter inte sprider miljöfarliga ämnen.

För våra skyddsprodukter (PPE) har vi stämt av våra miljökrav för våra femton största leverantörer. Kemikalie innehåll i produkterna uppfyller våra krav enligt Grolls Kemikalielista. Vi uppdaterar våra krav vart efter REACH den nya kemikalielagstiftningens krav växer fram. Huvuddelen av tyger och tillbehör i våra yrkeskläder uppfyller Öko-Tex Standard 100. Det är en humanekologisk märkning av textila produkter och tillbehör för att undvika hälsoproblem vid användning av produkterna.

Många av våra produkter är komplexa och innehåller flera olika materialslag. En arbetssko kan innehålla t ex textil, plast av flera slag, skinn, metall och lim m m. Det är inte praktiskt möjligt att separera materialslagen, utan bästa avfallshanteringen är många gånger förbränning med energiåtervinning. Transporter är en stor miljöbelastning med förbrukning av fossila bränslen och utsläpp av avgaser. Avgaserna innehåller växthusgaser och försurande ämnen. Störst miljöbelastning har våra transporter av varor till våra inrikes kunder. Vår speditör arbetar aktivt med miljöfrågor och har certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Avfall

Inom företaget sker källsortering. Vi sorterar vårt avfall på fraktioner som hushållsavfall, wellpapp, mjuk plast, trä och kontorspapper, tyg, lysrör, icke brännbart material, elektronik och batterier. Hanteringen av vårt avfall sker på ett miljömässigt bra sätt med återvinning eller förbränning med energiåtervinning där det är möjligt. Farligt avfall hämtas av entreprenör. Ny komprimator för wellpapp installerad, vilket gjort arbetsmiljön vid tömning av wellpappen blivit bättre.

Energi

El kommer från Elkraft Sverige AB som är till 100% producerad med vattenkraft. Belysningen på vårt centrallager är bytt till lågenergi lysrör i och med detta en besparing på 170 kwh per år. Huvudkontoret värms med fjärrvärme.

Öko-Tex® Standard 100

Grolls fortsätter miljöarbetet genom att Öko-Tex-certifiera plagg. Öko-Tex® Standard 100 är en humanekologisk märkning. Certifierade plagg är tillverkade av material (och komponenter) kontrollerade för kemiskt innehåll enligt Öko-Tex provningssystem.


Om du har några frågor eller synpunkter kring Grolls miljöarbete är du välkommen att kontakta vår kvalitets- och miljöchef Elisabeth Lindén, tel: 031-7421600 eller e-post.

Produkter
Sök
Butiker